Regulamin sprzedaży

Piątek, 22 Czerwca 2018

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 65 – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (zwany dalej WUŁ) prowadzi pod adresem 90-131 Łódź ul. Lindleya 8 sklep internetowy zwany dalej Sklepem UŁ, który umożliwia przy wykorzystaniu sieci Internet dokonywanie zakupów upominków z logotypem UŁ.
  2. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie UŁ, zasady dostarczania zamówionych upominków, zapłaty ceny sprzedaży za dokonane zakupy, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
  3. Sklep UŁ umożliwia dokonywanie zakupów wybranych przez Klientów upominków z logotypem UŁ za pośrednictwem sieci Internet.
  4. Zakupy dokonywane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
  5. Sklep UŁ prowadzi działalność na terenie Polski, co nie wyklucza możliwości składania Zamówień przez Klientów zagranicznych.
  6. Do korzystania ze Sklepu UŁ niezbędne jest posiadanie komputera PC z systemem operacyjnym Windows oraz dostępem do Internetu z przeglądarką internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktualnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
  7. WUŁ nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Sklepu UŁ lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
 2. Rejestracja.
  1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie UŁ jest dokonanie rejestracji użytkownika i założenie konta Klienta.
  2. Rejestracji można dokonać przez stronę Internetową, pod adresem sklep.uni.lodz.pl, poprzez e – mail (sklep@uni.lodz.pl), telefonicznie (042-66-55-863).
  3. W celu rejestracji w Sklepie UŁ należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz indywidualne hasło dostępu, zaakceptować regulamin Sklepu UŁ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
  4. Po wypełnieniu formularza Klient otrzyma potwierdzenie rejestracji i założenia konta Klienta.
  5. Rejestracja w Sklepie UŁ, jak również przeglądanie oferty Sklepu UŁ są nieodpłatne.
  6. Usunięcie konta Klienta następuje po złożeniu przez Klienta wniosku o jego usunięcie. Wniosek o usunięcie konta można złożyć w dowolnej formie przewidzianej jak dla rejestracji Klienta.
 3. Dokonywanie zakupów
  1. Dokonywanie zakupów możliwe jest po zalogowaniu do Sklepu UŁ przy uzyciu podanych danych w formularzu rejestracyjnym oraz wpisaniu indywidualnego hasła dostępu.
  2. Sklep UŁ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele, dni wolne i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Sklep UŁ zobowiązany jest wydać zakupiony upominek niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy.
  3. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu UŁ Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożonego zamówienia z wyszczególnieniem liczby zamówionych egzemplarzy, ceną towaru oraz kosztami przesyłki i adresu dostawy. Wówczas uznaje się, że umowa pomiędzy klientem a WUŁ została zawarta.
  4. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu UŁ oraz został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.
  5. Ceny upominków oferowanych w sklepie UŁ są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym upominku obowiązuje w chwili złożenia zamówienia.
  6. Po złożeniu zamówienia WUŁ, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon, chyba że w zamówieniu Klient zaznaczy, że wnosi o wystawienie faktury VAT. Złożenie wniosku o wystawienie faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu UŁ do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 4. Wysyłka
  1. Zamówione towary wysyłane są w ciągu 5 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na konto WUŁ.
  2. Na terenie Polski przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Naliczane są one wg cennika operatora pocztowego.
  3. Przesyłki poza granicami Polski obsługuje firma kurierska.
  4. Klient ma prawo skorzystania z usług wybranej i opłaconej przez siebie firmy kurierskiej.
  5. W przypadku wystąpienia opóźnień z winy WUŁ Klient zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
  6. WUŁ nie odpowiada za opóźnienia powstałe po stronie operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej.
  7. WUŁ nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
 5. Płatności.
  1. Za dokonane zakupy Klient ma możliwość dokonania płatności:
  2. Kartą płatniczą bądź kredytową lub przelewem bankowym, bądź przelewem elektronicznym – za pomocą zaakceptowanych przez WUŁ systemów płatności elektronicznej.
  3. Gotówką – płatność przy odbiorze – do rąk pracownika Poczty Polskiej lub firmy przy odbiorze towaru.
 6. Odstąpienie od umowy.
  1. Klient może zrezygnować z zamówienia, do czasu wysłania przesyłki.
  2. Rezygnacji dokonać można telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej sklep@uni.lodz.pl bądź anulując zamówienie na stronie Sklepu UŁ.
  3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie UŁ w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionego towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt VII.5.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
   1. o świadczenie usług, jeżeli WUŁ wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez WUŁ utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  5. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 3 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 3. Oświadczenie można złożyć wg. wzoru „Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym dla skuteczności nie jest wymagane złożenie oświadczenia wg. załączonego do Regulaminu wzoru.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu WUŁ zakupionego w Sklepie UŁ produktu w stanie nieuszkodzonym i nie noszącym śladów użytkowania. Z chwilą zwrotu WUŁ zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność.
  7. Koszty zwrotu zakupionych towarów w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem używania towaru.
  8. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupiony towar WUŁ, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź ul. Lindleya 8
  9. WUŁ nie odbiera kierowanych do niego przesyłek zawierających zwracane towary za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
 7. Zwrot ceny w razie rezygnacji bądź odstąpienia.
  1. WUŁ dokonuje zwrotu należności stanowiących cenę sprzedaży zakupionych w Sklepie UŁ towarów w przypadku:
   1. rezygnacji z zamówienia;
   2. odstąpienia od umowy;
   3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
  2. Konsument do zwracanego towaru winien dołączyć rachunek bądź fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup towaru w WUŁ zwrot nie będzie możliwy.
  3. Zwrot należności stanowiących cenę sprzedaży zakupionych w Sklepie UŁ towarów następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji, dokonania zwrotu zakupionych towarów bądź uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
  4. Zwrot należności stanowiących cenę sprzedaży zakupionych w Sklepie UŁ towarów następuje na rachunek bankowy Klienta, jeśli cena została zapłacona przelewem lub kartą płatniczą lub kredytowa Klienta, bądź też przy odbiorze u kuriera lub na poczcie.
  5. Zwrot obejmuje również poniesione przez Klienta koszty dostawy towarów na wskazany przez niego adres z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż sposób dostawy dostępny w Sklepie UŁ.
 8. Reklamacje
  1. WUŁ odpowiada przed Klientem z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru powstałe bądź ujawnione w okresie 2 lata od jego wydania Klientowi.
  2. W razie ujawnienia wady sprzedanego towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. W takiej sytuacji Klient powinien zakupiony towar odesłać WUŁ na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź ul. Lindleya 8, a wraz z towarem załączyć dokument reklamacyjny, określający zakupiony towar, wskazanie rodzaju wady oraz jej opis i dzień powstania wady. Wzór wniosku reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru.
  3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez WUŁ przesyłki z reklamowanym towarem. W tym samym terminie Klient powinien zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
  4. W razie uwzględnienia reklamacji WUŁ niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta żądania obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny WUŁ niezwłocznie zwróci Klientowi należność stanowiących cenę sprzedaży zakupionych w Sklepie UŁ towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Dane osobowe
  1. Dane osobowe przekazane przez Klienta w związku z rejestracją w Sklepie UŁ i złożeniem zamówienia przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Administratorem danych osobowych jest WUŁ.
  2. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić WUŁ bądź prawidłową realizację zamówienia.
  3. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy zgłaszać na adres administratora danych osobowych w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Funkcjonowanie sklepu UŁ
  1. WUŁ dokłada wszelkich starań, żeby Sklep UŁ działał bez usterek. Jednak ze względu na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacyjne mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu. O terminach przewidzianych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych WUŁ będzie informował na stronie sklepu UŁ.
  2. WUŁ zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Sklepu UŁ tym użytkownikom, co do których istnieje podejrzenie, że manipulowali bądź usiłowali manipulować treścią Sklepu UŁ przez działania zagrażające zastosowanemu oprogramowaniu lub mające na celu jego destabilizację, bądź w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.
 11. Pozostałe postanowienia
  1. Skorzystanie z usług serwisu internetowego jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym regulaminie.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca będzie informować na stronie serwisu internetowego.
  3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie i nie mają mocy wstecznej.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

Załączniki:
Reklamacja towarów
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy