Regulamin sprzedaży

Sobota, 15 Czerwca 2019

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

I. Postanowienia Ogólne

1. Uniwersytet Łódzki z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 68 – Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego (zwany dalej CP) prowadzi pod adresem 90-131 Łódź ul. Lindleya 8 sklep internetowy zwany dalej Sklepem UŁ, który umożliwia przy wykorzystaniu sieci Internet dokonywanie zakupów upominków z logotypem UŁ.

2. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie UŁ, zasady dostarczania zamówionych upominków, zapłaty za dokonane zakupy, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Zakupy dokonywane mogą być wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

4. Sklep UŁ prowadzi działalność na terenie Polski, co nie wyklucza możliwości składania zamówień przez Klientów zagranicznych.

5. Do korzystania ze Sklepu UŁ niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu przez przeglądarkę internetową Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, a także aktualnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6. CP nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Sklepu UŁ lub jego części wynikającej z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

 

II. Konto Klienta
1. Warunkiem dokonywania zakupów w Sklepie UŁ jest dokonanie rejestracji użytkownika i założenie konta Klienta.

2. Rejestracji można dokonać przez stronę Internetową, pod adresem sklep.uni.lodz.pl.

3.W celu rejestracji w Sklepie UŁ należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz indywidualne hasło dostępu, zaakceptować regulamin Sklepu UŁ oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

4. Po wypełnieniu formularza Klient otrzyma potwierdzenie rejestracji i założenia konta Klienta.

5. Rejestracja w Sklepie UŁ, jak również przeglądanie oferty Sklepu UŁ są nieodpłatne.

6. Konto Klienta dostępne jest 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

7. CP dołoży wszelkich starań, aby Sklep funkcjonował w sposób nieprzerwany i bez usterek. CP zastrzega jednak, że w działaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac modernizacyjnych, o czym CP poinformuje na stronie Sklepu UŁ.

8. Usunięcie konta Klienta następuje po złożeniu przez Klienta wniosku o jego usunięcie. Wniosek o usunięcie konta można złożyć w dowolnej formie przewidzianej jak dla rejestracji Klienta.

 

III. Dokonywanie zakupów
1. Dokonywanie zakupów możliwe jest po zalogowaniu do Sklepu UŁ przy użyciu podanych danych w formularzu rejestracyjnym oraz wpisaniu indywidualnego hasła dostępu.

2. Termin realizacji zamówienia przez CP wynosi do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania środków na jego koncie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku odbioru i płatności na miejscu zamówienie będzie zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo o możliwości odbioru zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu UŁ Klient otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożonego zamówienia z wyszczególnieniem liczby zamówionych egzemplarzy, ceną towaru oraz kosztami przesyłki i adresu dostawy. Wówczas uznaje się, że umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a CP została zawarta.

4. Wysyłając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu UŁ oraz został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

5. Ceny upominków oferowanych w sklepie UŁ są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym upominku nie zawiera kosztów wysyłki. Podane ceny obowiązują w chwili złożenia zamówienia.

6. Po złożeniu zamówienia CP wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon, chyba że w zamówieniu Klient zaznaczy, że wnosi o wystawienie faktury VAT. Złożenie wniosku o wystawienie faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu UŁ do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

 

IV. Wysyłka
1. Zamówione towary wysyłane są w ciągu 7 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na konto CP.

2. Na terenie Polski przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Naliczane są one wg cennika operatora pocztowego.

3. Przesyłki poza granicami Polski obsługuje firma kurierska.

4. W przypadku wystąpienia opóźnień z winy CP Klient zostanie poinformowany o zaistniałym fakcie telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

5. CP nie odpowiada za opóźnienia powstałe po stronie operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej.

6. CP nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

 

V. Płatności.
1. Za dokonane zakupy Klient ma możliwość dokonania płatności:

a. Kartą płatniczą bądź kredytową lub przelewem bankowym, bądź przelewem elektronicznym – za pomocą zaakceptowanych przez CP systemów płatności elektronicznej.

b. Gotówką – płatność przy odbiorze w Sklepie przy ul. Lindleya 8 (p.15)

 

VI. Odstąpienie od umowy.
1. Klient może zrezygnować z zamówienia, do czasu wysłania przesyłki.

2. Rezygnacji można dokonać za pomocą poczty elektronicznej sklep@uni.lodz.pl bądź anulując zamówienie na stronie Sklepu UŁ.

3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie UŁ w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zakupionego towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt VI.6.

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 3 wymaga poinformowania CP o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, przy czym dla skuteczności nie jest wymagane złożenie oświadczenia wg. załączonego do Regulaminu wzoru.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu CP zakupionego w Sklepie UŁ produktu w stanie nieuszkodzonym i nie noszącym śladów użytkowania. Z chwilą zwrotu CP zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność.

6. Koszty wysyłki przy zwrocie zakupionych towarów w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Konsument. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem używania towaru.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić zakupiony towar CP, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy (poinformowania Sklepu pisemnie lub e-mailem) na adres Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź ul. Lindleya 8.

8. CP nie odbiera kierowanych do niego przesyłek zawierających zwracane towary za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

VII. Zwrot kosztów w razie rezygnacji bądź odstąpienia.
1. CP dokonuje zwrotu należności stanowiących cenę sprzedaży zakupionych w Sklepie UŁ towarów w przypadku:

a. rezygnacji z zamówienia;

b. odstąpienia od umowy;

c. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. Konsument do zwracanego towaru winien dołączyć rachunek bądź fakturę VAT. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego zakup towaru w CP zwrot nie będzie możliwy.

3. Zwrot należności Klientowi stanowiących cenę sprzedaży zakupionych w Sklepie UŁ towarów następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji, dokonania zwrotu zakupionych towarów bądź uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

4. Zwrot należności Klientowi stanowiących cenę sprzedaży zakupionych w Sklepie UŁ towarów następuje na rachunek bankowy Klienta, jeśli cena została zapłacona przelewem lub kartą płatniczą lub kredytową Klienta, bądź przy odbiorze u pracownika sklepu w przypadku zakupu na miejscu w Sklepie.

 

VIII. Reklamacje
1. Klient może zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w Serwisie lub jego funkcjonalnościach.

2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt jest niezgodny z umową (produkt wadliwy), Klient z zastrzeżeniem ust. 4 może złożyć reklamację z tytułu rękojmi (naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru, odstąpienia od umowy sprzedaży) zgodnie z Ustawą Kodeks Cywilny. W takiej sytuacji Klient powinien zakupiony towar odesłać CP na adres: Centrum Promocji Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź ul. Lindleya 8, a wraz z towarem załączyć wniosek reklamacyjny, określający zakupiony towar, wskazanie rodzaju wady oraz jej opis i dzień powstania wady. Wzór wniosku reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zgłoszenia reklamacji należy także dołączyć dokument potwierdzający dokonanie zakupu towaru (paragon lub fakturę).

3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez CP przesyłki z reklamowanym towarem, paragonem/fakturą i wypełnionym wnioskiem reklamacyjnym – załącznik nr 2 do Regulaminu. W tym samym terminie Klient powinien zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

4. W razie uwzględnienia reklamacji CP niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie i pokryje koszty przesyłek wynikających z postępowania reklamacyjnego. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady towaru lub obniżenia ceny CP niezwłocznie zwróci Klientowi należność stanowiącą cenę sprzedaży zakupionych w Sklepie UŁ towarów wraz z kosztami przesyłek wynikających z postępowania reklamacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

IX.            Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Uniwersytet Łódzki, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu Łódzkiego, e-mail: odo@uni.lodz.pl

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu UŁ zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu UŁ mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie UŁ ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie UŁ ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie UŁ.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu ds. ochrony danych osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia prawa przy ich przetwarzaniu.

 

X.          Pozostałe postanowienia

1. Skorzystanie z usług serwisu internetowego jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. CP zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Sklepu UŁ tym użytkownikom, co do których istnieje podejrzenie, że manipulowali bądź usiłowali manipulować treścią Sklepu UŁ przez działania zagrażające zastosowanemu oprogramowaniu lub mające na celu jego destabilizację, bądź w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca będzie informować na stronie serwisu internetowego.

4. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie i nie mają mocy wstecznej.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość ¹

 

IMIĘ I NAZWISKO .………………………………………………………………….

ADRES …………………………………………………………………………………

TELEFON ………………………………………………………………………………

E-MAIL ………………………………………………………………………………..

NUMER ZAMÓWIENIA………………………………………………………………

DATA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA ……………………………………………………

DATA ODBIORU PRODUKTU ………………………………………………………

 

SKLEP INTERNETOWY UNIWERSYTET ŁÓDZKI

ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź

TEL: (042) 635 40 91

E-MAIL: SKLEP@uni.lodz.pl

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży i chcę zwrócić ………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa/y produktu).

Proszę o zwrot kwoty ……………………………… (PLN)

na numer rachunku ……………………………………………………………………………………….

w    banku……………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie Sklepu.

…………………………………………………..

Miejscowość, data i Czytelny podpis klienta

 

Pomóż nam ulepszyć jakość produktów i obsługi w Sklepie internetowym UŁ przez podanie powodu rezygnacji: …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

¹ Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy (dozwolona jest forma pisemna lub skan z podpisem).

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Wniosek reklamacyjny

 

IMIĘ I NAZWISKO REKLAMUJĄCEGO.……………………………………………

ADRES …………………………………………………………………………………

TELEFON ………………………………………………………………………………

E-MAIL ………………………………………………………………………………..

NUMER ZAMÓWIENIA………………………………………………………………

DATA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA ……………………………………………………

DATA ODBIORU PRODUKTU ……………………………………………………….

 

SKLEP INTERNETOWY UNIWERSYTET ŁÓDZKI

ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź

TEL: (042) 635 40 91

E-MAIL: SKLEP@uni.lodz.pl

Niniejszym oświadczam, iż reklamuję

………………………………………………………………………………(nazwa produktu).

Przyczyną reklamacji jest:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Dzień powstania powyższej wady:………………………………………

 

…………………………………………………..…………………………………………………..

(Miejscowość, data i czytelny podpis klienta)

 

Centrum Promocji UŁ rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego formularza reklamacyjnego i poinformuje o wyniku postępowania za pośrednictwem poczty e-mail.

¹ Niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego (dozwolona jest forma pisemna lub skan).